Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doreczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu – sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.

Gwarancja, którą udziela firma Colson, nie obejmuje wad wynikłych z działań zewnętrznych, nieprawidłowego montażu, niewłaściwej konserwacji, przeładowania, smarowania, normalnego zuzycia, niewłaściwego wyboru produktu ani innych okolicznosci pozostających poza kontrolą firmy Colson.

Colson nie gwarantuje, że dostarczone zestawy kołowe są odpowiednie dla celów, w jakich Nabywca chce ich używać. Porady techniczne są udzielane zgodnie z podaną wiedzą, ale firma Colson nie ponosi za nie odpowiedzialności.