Artykuł 1. Zastosowanie i obowiązywanie tych warunków

Niniejsze warunki są obowiązujące dla każdej oferty i każdej umowy zawartej pomiędzy Colson Europe B.V. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Veenendaal, Holandia, Oddział w Polsce z siedzibą w Komornikach, dalej określanej jako Colson, a nabywcą, jeżeli zostały one doręczone nabywcy najpóźniej w chwili zawarcia umowy, a strony nie zmieniły w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia w całości lub w części ich treści. Umowy i porozumienia ustne są dla stron wiążące tylko w wypadku, gdy zostaną następnie potwierdzone na piśmie.

Artykuł 2. Oferty

Jakiekolwiek oferty składane przez Colsona, ustnie lub na piśmie, nie są wiążące i wywołują jedynie skutek zaproszenia do zawarcia umowy. Informacje dotyczące oferowanych produktów, wynikające z modeli, próbek, katalogów, prospektów, dokumentacji technicznej, reklam i cenników, są jedynie udostępniane dla celów informacyjnych. Wszystkie wymienione dane nie są wiążące, chyba że tworzą one wyraźnie część nieodwołalnej oferty. Ceny wymienione w ofercie nie obejmują VATu, chyba że zastrzeżono inaczej.

Artykuł 3. Dostawa

  1. W zakresie, w jakim jeden z “Incoterms” został uzgodniony jako warunek dostawy, zastosowanie będą mieć Incoterms ważne w dacie zawarcia umowy. Warunki dostawy uzgadniane są każdorazowo pomiędzy Colsonem a nabywcą.
  2. Nabywca jest zobowiązany do odbioru zakupionych towarów w momencie ich dostawy lub w momencie, gdy te towary, zgodnie z umową, zostaną mu udostępnione. W wypadku, gdy nabywca odmówi przyjęcia dostawy albo nie dostarczy informacji czy instrukcji niezbędnych dla celów dostawy, towary będą przechowywane na ryzyko nabywcy. W takim wypadku nabywca będzie musiał pokryć wszelkie dodatkowe koszty, przez co należy rozumieć, co najmniej, koszty magazynowania.
  3. Gdy zamawiane są produkty, które nie stanowią części standardowego programu produkcyjnego Colsona, Colson może obniżyć lub zwiększyć uzgodnioną ilość o, maksymalnie, 10%.
  4. Colson zastrzega sobie prawo wysyłania towarów na zasadzie cash-on-delivery [gotówka przy odbiorze].
  5. Po otrzymaniu przesyłki, w obecności doręczyciela (kurier, firma spedycyjna), należy sprawdzić jej stan i zawartość. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości typu uszkodzone lub zgniecione opakowanie, wskutek których doszło do uszkodzenia zawartości przesyłki, powstałych w czasie transportu – sporządzić protokół powstania szkody w obecności doręczyciela uwzględniając w nim uszkodzenia, protokół powinien zostać podpisany przez doręczyciela (zalecamy także wykonanie dokumentacji w postaci zdjęć obrazujących powstałe uszkodzenia). Poprawnie wypełniony protokół szkody (który ma obowiązek posiadać przy sobie każdy doręczyciel) wraz z dokumentacją fotograficzną stanowi jedyną podstawę do reklamacji z tytułu wad powstałych w czasie transportu.

Artykuł 4. Czas dostawy

Zaakceptowane przez Colson. Uzgodniony termin dostawy nie jest terminem spełnienia świadczenia w rozumieniu art. 455 Kodeksu cywilnego, chyba że zostanie wyraźnie zastrzeżone inaczej. W przypadku znacznego opóźnienia dostawy nabywca jest zobowiązany wezwać Colson do spełnienia świadczenia, zawiadamiając jednocześnie, że Colson nie zrealizował złożonego zamówienia.

Artykuł 5. Częściowa dostawa

Colson może dostarczać sprzedane towary partiami. Nie ma to zastosowania, gdy częściowa dostawa nie ma znacznej wartości. Gdy towary są dostarczane partiami, Colson może fakturować oddzielnie każdą partię dostawy.

Artykuł 6. Wymagania techniczne itd.

Colson jest odpowiedzialny za to, aby towary, które mają być dostarczone, spełniały wymagania techniczne i standardy określone prawem lub regulacjami kraju, w którym mają być używane, o ile kwestie te są wyraźnie określone na piśmie przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży. Podobnie inne wymagania techniczne zgłoszone przez nabywcę wobec towarów, które mają być dostarczone, a które odbiegają od normalnych standardów, muszą być wyraźnie określone przez nabywcę na piśmie przed zawarciem umowy sprzedaży.

Artykuł 7. Poprawki towarów, które mają być dostarczone

Colson ma prawo dostarczyć towary, które różnią się od tego, co zostało uzgodnione w przypadku, gdy odnosi się to poprawek/zmian towarów, które mają być dostarczone, opakowań lub odpowiadającej towarom dokumentacji, które muszą spełniać obowiązujące wymagania prawne lub w wypadku, gdy dotyczy to drobnych poprawek towarów stanowiących ich ulepszenie.

Artykuł 8. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym

1.Jakiekolwiek roszczenie Colsona wobec nabywcy jest bezzwłocznie wymagalne w następujących przypadkach:

-jeśli po zawarciu umowy Colson zostanie powiadomiony, że nabywca nie wypełni swoich zobowiązań;

-jeśli Colson zażądał, aby nabywca w dacie zawarcia umowy dostarczył zabezpieczenie należytego wypełnienia zobowiązań i takie zabezpieczenie nie zostało dostarczone lub jest niewystarczające.

W powyższych przypadkach Colson ma prawo zawiesić dalsze wykonywanie umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, przy czym żadne z tych działań nie narusza prawa Colsona do złożenia roszczenia o odszkodowanie.

2. W przypadku okoliczności dotyczących osób i/lub materiału, który Colson wykorzystuje dla wykonywania umowy, których charakter sprawia, że wykonywanie umowy stanie się niemożliwe, trudne i/lub tak kosztowne, że pełne wykonanie umowy nie może być już zasadnie wymagane, Colson ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł 9. Gwarancje

1. Colson zobowiązuje się naprawić lub wymienić na wolne od wad, dostarczone produkty lub ich części, które nie nadają się do użytku w związku z wadami konstrukcyjno-technologicznymi produktu, pod warunkiem, że taki niezdatny do użytku towar lub jego część zostanie zwrócona do firmy Colson na koszt nabywcy, w celu dalszego sprawdzenia, naprawy lub wymiany w ciągu maksimum jednego roku od daty sprzedaży.

W związku z tym Colson nie jest zobowiązany do zapłaty żadnego innego odszkodowania za szkody w postaci straty lub utraconych korzyści spowodowane rzekomą bezużytecznością dostarczonych towarów. Gwarancja nie obejmuje też wad wynikłych z działań zewnętrznych, nieprawidłowego montażu, niewłaściwej konserwacji, przeładowania, nieodpowiedniego smarowania, normalnego zużycia, niewłaściwego wyboru produktu ani innych okoliczności pozostających poza kontrolą Colsona.

2. Nabywca ma obowiązek powiadomić Colsona na piśmie, możliwie jak najszybciej w ciągu czternastu dni od daty dostawy, o tym, że towar nie nadaje się do użytku, zgodnie z tym, jak zostało to określone w paragrafie 1 niniejszego artykułu, odnosząc się do przyczyn, na których jest oparty taki wniosek. Jeśli istnieją przyczyny, które pozwalają zakładać, że szkoda mogła być spowodowana z powodu wyżej wzmiankowanej niezdatności do użytku, roszczenie musi być bezzwłocznie zgłoszone do Colsona w formie pisemnej.

3. Colson nie gwarantuje, że dostarczone towary są odpowiednie dla celów, w jakich nabywca chce ich używać, nawet jeśli Colson został powiadomiony o tym celu, chyba że wynika inaczej z osobnej umowy zawartej na piśmie z nabywcą. Porady techniczne są udzielane zgodnie z posiadaną wiedzą, ale Colson nie ponosi za nie odpowiedzialności.

4. Towary lub ich części, które są wysłane do Colsona w celu ich wymiany na nowe, stają się, w chwili dostawy nowych towarów, wyłączną własnością Colsona.

Artykuł 10. Zastrzeżenie tytułu

1. Towary dostarczone przez Colsona pozostają jego własnością do chwili wypełnienia przez nabywcę wszystkich zobowiązań wymienionych poniżej, wynikających ze wszystkich umów kupna zawartych z Colsonem:

-wzajemnych zobowiązań dotyczących towarów dostarczonych lub tych, które mają być dostarczone,
-wzajemnych zobowiązań dotyczących usług świadczonych przez Colsona lub takich, które mają być świadczone przez Colsona w związku z umową/ami kupna,
-wszelkich innych roszczeń wynikających z niewypełnienia przez nabywcę jednej lub większej liczby umów kupna.

2. Towary dostarczone przez Colsona, które podlegają paragrafowi 1 niniejszego artykułu w kwestii zastrzeżenia tytułu własności, mogą być sprzedane jedynie w ramach zwykłej działalności handlowej. Co do reszty, nabywca nie ma prawa zastawiać towarów ani ustanawiać na nich jakiegokolwiek innego prawa.

3. Jeśli nabywca nie wypełni swoich zobowiązań albo Colson może mieć istotne przyczyny by obawiać się, że nabywca tego nie zrobi, Colson ma prawo odebrać, w ramach zastrzeżenia tytułu własności, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszego artykułu, dostarczone towary od nabywcy lub innych stron posiadających te towary w imieniu nabywcy. Nabywca jest zobowiązany zapewnić w tym zakresie pełną współpracę pod groźbą kary umownej w wysokości 10 % dziennie kwoty faktury, jaką ma zapłacić.

4. Jeśli osoby trzecie zgłaszają roszczenia do towarów dostarczonych w ramach powyższego zastrzeżenia tytułu własności, nabywca jest zobowiązany powiadomić o tym Colsona tak szybko jak to możliwe.

5. Nabywca jest zobowiązany, na pierwsze żądanie Colsona:

– ubezpieczyć i kontynuować ubezpieczenie towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia tytułu od ognia, eksplozji, szkód spowodowanych przez wodę oraz od kradzieży i okazać Colsonowi polisę tego ubezpieczenia;

– dokonać, zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego, przelewu na rzecz Colsona wszelkich wierzytelności nabywcy wobec ubezpieczycieli w odniesieniu do towarów dostarczonych z zastrzeżeniem tytułu własności;

– dokonać, zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego, przelewu na rzecz Colsona wszelkich wierzytelności, jakie nabywca ma wobec swoich klientów po sprzedaży towarów dostarczonych przez Colsona w ramach zastrzeżenia tytułu;

– oznaczyć towary dostarczone w ramach zastrzeżenia tytułu jako wyłączną własność Colsona; zapewnić współpracę na wszelkie inne sposoby i w zakresie środków, jakie Colson zamierza podjąć w celu ochrony swego tytułu własności do tych towarów, w stopniu nieutrudniającym nabywcy normalnego prowadzenia działalności handlowej.

6.Również w wypadku, gdy nabywca zgłosi roszczenie objęte gwarancją w terminie, jego zobowiązanie do zapłaty faktury i dostawy zamówionych towarów pozostaje w mocy. Towary mogą być zwrócone do Colsona jedynie po wcześniejszej zgodzie na piśmie.

Artykuł 11. Ceny

Nawet w przypadku gdy Colson uzgodni z nabywcą cenę, zastrzega sobie jednak prawo do korekty tej ceny do chwili dostawy, zgodnie z ogólnym cennikiem obowiązującym w dacie dostawy. Jeśli wzrost ceny procentowo przekroczy wzrost 12-miesięcznego indeksu towarów importowanych + 3 – opublikowanego przez holenderski CBS, tabela 3.3.2/3558.700 (ostatnia publikacja) – nabywca ma prawo rozwiązać umowę.

Artykuł 12. Opakowania

1. Sposób opakowania jest określony przez Colsona. Jakiekolwiek odstępstwo w opakowaniu na wniosek nabywcy podlega osobnej opłacie. Materiał opakowań nie jest zabierany z powrotem, z wyjątkiem pojemników zwrotnych.

2. Nabywca jest zobowiązany zwrócić pojemniki zwrotne w ciągu 30 dni od daty faktury puste i w dobrym stanie. Jeśli nabywca nie wypełni swoich zobowiązań dotyczących pojemników, jest zobowiązany ponieść wszelkie związane z tym koszty. Takie koszty to, między innymi, koszty związane z wysyłką zwrotną i koszty wymiany, naprawy lub czyszczenia.

3. Jeśli nabywca nie zwróci pojemników zwrotnych w ustalonym terminie, Colson ma prawo, po wezwaniu nabywcy na piśmie i powiadomieniu o środkach, jakie podejmie, nabyć pojemniki zastępcze i obciążyć nabywcę kosztami.

Artykuł 13. Płatność

1. W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, upadłości lub zawieszenia płatności nabywcy, wszelkie jego zobowiązania stają się natychmiast wymagalne. Płatność jest dokonywana bez żadnych rabatów czy potrąceń.

2. Płatności dokonywane przez nabywcę są uznane za dokonane, w pierwszej kolejności, na poczet należnych odsetek i kosztów, a w drugiej kolejności na najdawniej wymagalne faktury.

Artykuł 14. Pobieranie opłat

1. Jeśli nabywca nie wypełni zobowiązań lub nie wywiąże się z któregokolwiek zobowiązania, wówczas wszelkie zasadne koszty rozliczeń pozasądowych obciążają nabywcę. Minimalne zobowiązanie nabywcy wyniesie:

za część przekraczającą kwotę do PLN 10000,- 15 %
za część przekraczającą kwotę do PLN 20000,- 10 %
za część przekraczającą kwotę do PLN 50000,- 8 %
za część przekraczającą kwotę do PLN 200000,- 5 %
za część przekraczającą kwotę do PLN 3 %

 

Jeśli Colson udowodni, że poniesiono wyższe koszty, które były konieczne, koszty te zostaną pokryte w drodze wypłaty odszkodowania.

2. Nabywca jest zobowiązany wobec Colsona za opłacenie wszystkich kosztów sądowych i kosztów pomocy prawnej poniesionych przez Colsona we wszystkich instancjach, chyba że są one bezzasadnie wysokie. To zobowiązanie obowiązuje tylko w przypadku, gdy Colson i nabywca rozpoczną postępowanie sądowe dotyczące umowy, do której mają zastosowanie niniejsze warunki ogólne i sąd wyda postanowienie przeciwko nabywcy, w całości lub w przeważającej części.

Artykuł 15. Odpowiedzialność

Colson jest odpowiedzialny wobec nabywcy jedynie w następujących przypadkach:

1. Za szkodę wynikającą z wad dostarczonych towarów obowiązuje jedynie odpowiedzialność określona w artykule 9 niniejszych warunków.
2. Ponadto Colson jest odpowiedzialny za szkodę w wypadku, gdy szkoda została spowodowana celowym działaniem lub wynika z poważnej winy Colsona lub jego personelu kierowniczego.

3. Colson w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za pośrednią szkodę spowodowaną wywołującymi szkodę parametrami i charakterystyką dostarczonych towarów.

4. W przypadku, gdy i w zakresie, w jakim, niezależnie od wzmianki w paragrafach 2 i 3 niniejszego artykułu, Colson zostanie uznany za stronę odpowiedzialną przez właściwy sąd, odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty płatności, jaka ma być dokonana z ubezpieczenia Colsona, w zakresie, w jakim ta odpowiedzialność jest objęta jego ubezpieczeniem.

5. Jeśli ubezpieczenie nie pokrywa w jakiejkolwiek sprawie odszkodowania albo nie wystarcza na odszkodowanie, odpowiedzialność Colsona dotycząca dodatkowej usługi jest ograniczona do wartości faktury za dostarczone towary.

6. W zakresie, w jakim odpowiedzialność za produkt jest nałożona na Colsona w odniesieniu do osób trzecich, nabywca jest zobowiązany udzielić Colsonowi zabezpieczenia odszkodowawczego w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność Colsona w tej kwestii jest ograniczona zgodnie z poprzednimi paragrafami.

Artykuł 16. Siła Wyższa

1. Siła wyższa jest rozumiana jako okoliczności utrudniające wypełnienie zobowiązania, a nie spowodowane przez Colsona. Jako siłę wyższą rozumiemy też (w przypadku i w zakresie, w jakim okoliczności te uniemożliwiają wykonanie umowy lub zbytnio je utrudniają): strajki w spółkach innych niż spółki Colsona, nielegalne strajki lub strajki polityczne w spółce Colsona; ogólny niedobór surowców i innych towarów lub usług niezbędnych dla wyprodukowania uzgodnionych produktów; nieprzewidywalna stagnacja we współpracy z podwykonawcami lub innymi osobami trzecimi, od których Colson jest zależny, oraz ogólne problemy z transportem.

2. Colson ma również prawo składać roszczenia związane z siłą wyższą, jeśli okoliczności utrudniające dalsze wypełnianie umowy wystąpią po terminie, w którym Colson miał wypełnić swoje zobowiązania.

3. W okresie zdarzenia siły wyższej dostawa i inne zobowiązania Colsona są zawieszone. Jeśli okres, którym z powodu siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przez Colsona jego zobowiązań przekracza sześć miesięcy, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

4. Jeśli w chwili wystąpienia zdarzenia siły wyższej Colson już częściowo wypełnił swoje zobowiązania, lub może wypełnić je częściowo, Colson na prawo wystawić fakturę za części już dostarczone lub za część, która może być dostarczona oddzielnie, a nabywca ma obowiązek zapłacić tą fakturę tak samo jak w przypadku oddzielnej umowy. Nie obowiązuje to jednak w sytuacji, gdy część już dostarczona, lub ta, która ma być dostarczona, nie ma istotnej wartości.

Artykuł 17. Rozstrzyganie sporów

W ramach odstępstwa od zasad prawnych dotyczących właściwości sądu cywilnego Colson i nabywca niniejszym postanawiają, że wszelkie spory pomiędzy nabywcą a Colsonem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Colsona. Colson jednakże zachowuje prawo pozwania nabywcy w sądzie właściwym zgodnie z prawem lub obowiązującym traktatem międzynarodowym.

Artykuł 18. Obowiązujące prawo

Umowy zawarte pomiędzy Colsonem a nabywcą podlegają prawu polskiemu.

Artykuł 19. Zmiana warunków

Colson ma prawo zmienić niniejsze warunki. Zmiany te wchodzą w życie w chwili powiadomienia o nich. Colson bezzwłocznie prześle zmienione warunki do nabywcy. Jeśli czas wejścia w życie nie jest określony, zmiany obowiązują nabywcę od chwili, gdy zostanie o nich powiadomiony.

 

Aktualizacja Ogólnych Warunków Współpracy 29.10.2019